Prijs voor Muziek van de Provincie West-Vlaanderen 2016 – Vocale Composities.

vocaal_webbanner_MET_clip

Persbericht

 

Prijs voor Muziek van de Provincie West-Vlaanderen 2016 – Vocale Composities.
In 2016 schrijft de Provincie West-Vlaanderen een nieuwe editie van de ‘Prijs voor Muziek’ uit. De Prijs is in 2016 bestemd voor vocale composities. Hiermee wordt elke partituur bedoeld voor minimum 2 stemmen, ofwel a capella, of met begeleiding van één of meerdere instrumenten, een ensemble of orkest, om het even in welk muziekgenre. De wedstrijd is niet themagebonden maar specifiek bedoeld voor realisaties uit de jongste vier jaar.

Wie in West-Vlaanderen geboren is of er gedomicilieerd, kan deelnemen. De ingediende dossiers worden beoordeeld op basis van partituur, eventueel aangevuld met een klankopname.

Alle informatie over hoe deelnemen en het wedstrijdreglement zijn terug te vinden op www.west-vlaanderen.be/muziek. Deelnemen kan tot 15 september 2016.

De Prijs zelf bedraagt 5.000 euro. Daarnaast kunnen ook premies toegekend worden. De totale prijzenpot bedraagt 12.500 euro

In het eerste cyclusjaar 2014 was de laureaat van de Provinciale Prijs Muziek – Ensemble Diederik Glorieux uit Kortrijk.

In 2015 waren de 4 premiewinnaars van de Provinciale Prijs Muziek – Orkest Petra Vermote, Frederik Neyrinck, Klaas Coulembier en Willy Soenen.

 

contactpersoon:

Kristof Noë

Telefoon 050 40 34 04

Fax 050 40 31 05

e-mail:

muziek@west-vlaanderen.be

CULTUUR

 

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

Dienst Cultuur

 

 

PRIJS MUZIEK VAN DE PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 2016

VOCALE COMPOSITIES

 

Artikel 1. – Wedstrijd

De deputatie van de provincieraad van West-Vlaanderen heeft beslist dat de jaarlijkse Prijs voor Muziek van de Provincie West-Vlaanderen in 2016 bestemd wordt voor vocale composities. Onder vocale composities wordt verstaan elke partituur geschreven voor minimum twee stemmen, ofwel a capella, of met begeleiding van één of meerdere instrumenten, een ensemble of orkest, om het even in welk muziekgenre.

 

Artikel 2.- Prijs

De Prijs bedraagt 5.000,00 EUR. Bij niet-toekenning van een Prijs kan het bedrag ervan, geheel of gedeeltelijk, in aanvullende premies worden omgezet. Voor jong talent kunnen speciale premies toegekend worden. Het totale beschikbare prijzengeld voor prijzen en premies bedraagt 12.500,00 EURO.

 

Artikel 3. – Deelnemer

De provinciale Prijs Muziek is opengesteld voor alle personen (componisten) die

 1. in West-Vlaanderen geboren zijn
 2. of in West-Vlaanderen gedomicilieerd zijn op datum van de kandidaatstelling.

Teams (bv. samenwerkende componisten) schrijven in als groep van fysieke personen maar laten zich voor de Prijs vertegenwoordigen door één afgevaardigde van het team die voldoet aan art. 3.1 of 3.2.

 

Een kopie van de voor- en achterzijde van de identiteitskaart geldt als bewijs van geboorteplaats en/of domiciliëring.

 

Artikel 4. – Werken

Als werk kan in aanmerking komen:

 • niet uitgevoerd werk
 • werk uitgevoerd tussen 1 januari 2012 en 1 januari 2016.

 

Partituren die al eerder bekroond werden met de Prijs of een premie van de Provincie West-Vlaanderen komen voor deze wedstrijd niet meer in aanmerking.

 

Maximum de helft van de ingezonden stukken mogen eerder bekroond zijn in een wedstrijd voor Muziek op regionaal, federaal of internationaal niveau. Daarvoor is een verklaring op erewoord van de deelnemer vereist (opgenomen in de deelnemingsformulieren).

 

Elke componist/indiener kan minimum 1 en maximum 3 werken inzenden.

De voertaal van de wedstrijd is het Nederlands.

 

Artikel 5. – Samenstelling en ontvankelijkheid van het deelnemingsdossier

Een ontvankelijk deelnemingsdossier bestaat uit:

 

 1. het volledig ingevulde en ondertekende deelnemingsformulier
 2. een Curriculum Vitae van de indiener
 3. een fotokopie van de voor- en achterzijde van de identiteitskaart
 4. een overzicht van de ingediende partituren/stukken (minimum 1 – maximum 3).
 5. De partituren/stukken (minimum 1 – maximum 3) worden steeds in zes exemplaren
  De partituur moet volledig ingediend worden. Enkel uitgeschreven partituren komen in aanmerking.
 6. een geluidsopname kan als aanvulling bij het dossier toegevoegd worden.

 

Het deelnemingsformulier is tot en met 15 september 2016 terug te vinden op de website www.west-vlaanderen.be/muziek of te verkrijgen op eenvoudige vraag bij de dienst Cultuur,

E muziek@west-vlaanderen.be of T 050 40 34 04.

 

Artikel 6. – Inzenden deelnemingsdossier

De deelnemers moeten vóór 15 september 2016 hun dossier en werk(en) indienen bij de Provincie West-Vlaanderen, dienst Cultuur, Cel Kunsten, t.a.v. de heer Kristof Noë, Provinciehuis Boeverbos, Koning Leopold III-laan 41, 8200 Sint-Andries.

 

Er is geen deelnemersgeld verschuldigd voor de deelname aan de Prijs Muziek.

 

Artikel 7. – Jurering

Volgende deelnemingsdossiers komen niet in aanmerking voor jurering:

– laattijdig bezorgde deelnemingsdossiers (art. 6);

– deelnemingsdossiers die niet beantwoorden aan de voorwaarden vermeld in

art. 3, 4 en 5.

De poststempel van de datum van verzending van de dossiers is daarbij bepalend.

 

 

Artikel 8. – Jury

De jury bestaat uit vijf externe deskundige leden, door de deputatie aangesteld. Het secretariaat wordt waargenomen door de provinciale dienst Cultuur. De namen van de juryleden worden pas bekend gemaakt na afloop van de Prijs.

 

 

Artikel 9. – Uitslag

De volledige uitslag van de Prijs Muziek van de Provincie West-Vlaanderen wordt pas na afloop van de wedstrijd en na bekrachtiging door de deputatie schriftelijk meegedeeld aan alle deelnemers. De identiteit van de niet-bekroonde deelnemers, wordt niet bekendgemaakt.

De uitspraak van de jury, bekrachtigd door de deputatie, is onherroepelijk.

 

 

Artikel 10. – terugbezorgen deelnemingsdossier

Het volledige deelnemingsdossier van alle deelnemers wordt eigendom van de Provincie West-Vlaanderen. De ingediende werken worden niet aan de deelnemers terugbezorgd.

 

 

 

Artikel 11 – Reproductierecht / verbintenis

De Provincie West-Vlaanderen behoudt zich het recht om, in samenspraak met de prijs- of premiewinnaars, de door de jury geselecteerde inzendingen, te (laten) verwerken. De modaliteiten hiertoe worden bepaald door de deputatie, op voorstel van de jury.

De deelnemers verlenen aan de Provincie West-Vlaanderen het reproductierecht voor alle publicaties in verband met deze Prijs.

Van de Prijs- en Premiewinnaars wordt verwacht dat ze hun medewerking verlenen aan een eventueel vervolgtraject op deze prijs.

 

 

Artikel 12. – Instemming

Het deelnemen aan de Prijs Muziek 2016, van de Provincie West-Vlaanderen impliceert de instemming met het reglement. De deelnemer gaat de verbintenis aan zich te onderwerpen aan de beslissingen van de deputatie en af te zien van elke rechtsvordering of briefwisseling dienaangaande.
[www.west-vlaanderen.be/muziek]